...

Regulamin

Naszym celem jest, aby wypoczynek w naszym domu pozostał długo pozytywnym wspomnieniem dla naszych Gości, a do tego był bezpieczny dla Was i dla tego miejsca z poszanowaniem praw przyrody i otoczenia

 

REGULAMIN WYNAJMU BUKÓWKI LUKSUSOWEJ BACÓWKI

Naszym celem jest, aby wypoczynek w naszym domu pozostał długo pozytywnym wspomnieniem dla
naszych Gości, a do tego był bezpieczny dla Was i dla tego miejsca z poszanowaniem praw przyrody i
otoczenia.

I. REGULAMIN REZERWACJI

1. Rezerwujący (zwany dalej Najemcą) przesyła zapytanie o rezerwację za pośrednictwem e-maila. BUKÓWKA- LUKSUSOWA BACÓWKA (zwana dalej Wynajmującym) potwierdza dostępność terminu, koszty pobytu oraz inne warunki rezerwacji. Wynajmujący zajmuje na rzecz Najemcy termin do czasu otrzymania zaliczki lub przesłania potwierdzenia jej przelewu, jednak nie dłużej, niż na 3 dni robocze od przesłania oferty cenowej.
2. Warunkiem nieodwoływalnego zarezerwowania terminu jest wpłata zaliczki w wysokości 30% całkowitych kosztów wynajmu BACÓWKI – opłata za obsługę rezerwacji. Rezerwacja wiąże obie strony po jej dokonaniu, do tego momentu rezerwacja nie jest wiążąca. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Najemcę lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, zastrzega on sobie prawo do braku zwrotu zaliczki (pkt. I ppkt. 6–7 Regulaminu wynajmu BUKÓWKI-LUKSUSOWEJ BACÓWKI).
3. Pozostała część należnej kwoty płatna jest nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem pobytu lub w inny ustalony sposób np. gotówką, lub kartą w dniu przyjazdu, w przypadku dokonania rezerwacji w krótszym terminie. Sposób i termin zapłaty tej kwoty ostatecznie określa Wynajmujący.
4. Wszelkie należności płatne są na rachunek bankowy, którego numer znajduje się w potwierdzeniu rezerwacji – dokument przesyłany Rezerwującemu przez Wynajmującego w postaci elektronicznej, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym: długość pobytu, wysokość opłaty rezerwacyjnej za pobyt oraz wysokość należności za rezerwowany pobyt.
5. Dokonanie rezerwacji oraz wpłata zaliczki jest jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu przez Najemcę. W momencie dokonania rezerwacji i wpłacenia zaliczki umowę najmu uważa się za zawartą.
6. Rezygnację z wynajmu należy zgłosić minimum 60 dni przed terminem pobytu, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów, drogą mailową na adres: kontakt@luksusowabacowka.pl podając numer konta bankowego, na które zwrócona zostanie wpłacona zaliczka. W przypadku pobytów w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy termin ten jest zwiększany do 80 dni.
7. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 60 dni przed przyjazdem (80 dni w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy) zaliczka lub wpłacona całość należności przepada na rzecz Wynajmującego chyba, że Wynajmujący wynajmie dom, za kwotę nie niższą niż ustalona z pierwotnym Najemcą, wtedy zobowiązany jest do zwrotu zaliczki Najemcy w
całości lub w takiej części za jaką faktycznie wynajęto dom.
8. Podana w opisie obiektu liczba osób jest uważana za liczbę maksymalną. Przebywanie w obiekcie większej liczby osób (niż ustalona w momencie rezerwacji) musi być uzgodnione z właścicielem. W przypadku braku zgody właściciela należy liczyć się z natychmiastowym zerwaniem umowy wynajmu z wszystkimi konsekwencjami, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
9. Najemca zobowiązuje się do złożenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 500 zł za cały pobyt. Kaucja płatna jest w gotówce w dniu przyjazdu i zwracana w gotówce w dniu wyjazdu.
10. Kaucja może przepaść w całości lub w części w przypadkach opisanych w pkt. II ppkt. 2-7 niniejszego regulaminu.
11. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i odpowiadają finansowo za szkody powstałe w domu w czasie pobytu (z ich winy). Równocześnie wyrażają zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na ich koszt.
12. Pobyt rozpoczyna się w pierwszym dniu od godz. 16.00 i kończy w ostatnim dniu do godz. 12.00
12.00. Na prośbę Najemcy, w miarę możliwości, godziny te mogą ulec zmianie. Cisza nocna obowiązuje w godzinach nocnych od 22.00 do 6:00 rano.
13. Wynajmujący może wejść w trakcie pobytu na teren BUKÓWKI do kotłowni i ogrodu w celach technicznych, w godzinach niekolidujących z wypoczynkiem Najemcy.

II. REGULAMIN DOMU

1. Najemca w ciągu godziny po przyjedzie dokonuje odbioru domu tzn. sprawdza wszystkie urządzenia i sprzęty np. meble, okna, szafy. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie właścicielowi.
Najemca wraz z osobą zdającą obiekt- wyznaczoną przez Wynajmującego dokonuje odbioru domu tzn. sprawdza wszystkie urządzenia i sprzęty np. meble, okna, szafy. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń strony spisują oświadczenie
2. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domu nie wolno używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych itp. Zabrania się wnoszenia do domu materiałów łatwopalnych oraz materiałów
wybuchowych.
3. W BACÓWCE obowiązuje całkowity zakaz palenia i zaśmiecania terenu podległego niedopałkami. Palić można wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
4. Należy wyłączać urządzenia elektryczne typu kuchenka, piekarnik, sauna, jacuzzi, TV oraz oświetlenie w trakcie opuszczania domu
5. W sezonie grzewczym zabrania się stałego otwierania okien, drzwi balkonowych oraz drzwi wejściowych.
6. Obowiązuje zakaz jedzenia i picia przy stole bilardowym lub na stole.
7. W domu obowiązuje selekcja śmieci, prosimy wyrzucać je do odpowiednio oznaczonych pojemników – wewnątrz domu a następnie do odpowiednio oznaczonych pojemników znajdujących się na zewnątrz domu.
8. Prosimy o używanie wyposażenia i sprzętów zgodnie z jego przeznaczeniem.
9. Prosimy nie chodzić w butach po domu.
10. Dzieci w pokoju zabaw dla dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby dorosłej.
11. Kominek i wyznaczone drewno do palenia są do Państwa dyspozycji, jednak nie pozostawiamy rozpalonego kominka bez nadzoru
12. Sprzątanie domu jest wliczone w cenę najmu pod warunkiem, że zostanie on oddany w następującym standardzie:
– wszystkie elementy wyposażenia domu (krzesła, stoły, łóżka etc.) znajdują się na swoich miejscach.
– opróżniona z żywności lodówka
– otoczenie zewnętrzne domu oczyszczone z ewentualnych śmieci;
13. W przypadku jeśli dom nie zostanie zdany w standardzie opisanym w pkt. 12, koszty sprzątania wynoszą 200 zł i zostaną potrącone z kaucji.
14. Parkowanie pojazdów dozwolone jest na wyznaczonym do tego celu miejscu.
15. Teren wokół Bacówki jest monitorowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Administratorem danych jest: TGP FIRMA TRANSPORTOWA Grzegorz Pałka, z siedzibą os. Potok Janczurowski 35b Ochotnica Dolna 34-452. Dane osobowe pozyskane w wyniku monitoringu są udostępniane firmie świadczącej usługę prawną oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Nagrania z kamery przechowywane są do 30 dni, a następnie są one usuwane lub nadpisywane przez nagrania z kolejnych dni. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz praw konsumenta dostępne są poprzez kontakt: kontakt@luksusowabacowka.pl, tel. +48 788 390 676
16. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementów domu oraz jego wyposażenia w zakresie przekraczającym normalne użycie i nie będące wynikiem niezależnej od Najemcy awarii, Wynajmujący potrąci z kaucji kwotę niezbędną do dokonania naprawy lub stanowiącą równowartość rzeczy całkowicie uszkodzonej lub nie nadającej się do naprawy. Jeśli wysokość kaucji nie jest wystarczająca do pokrycia szkód, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia brakującej kwoty.
17. Kwota kaucji przepada w całości w następujących przypadkach:
– stwierdzenia, że w pomieszczeniach domu złamano zakaz palenia;
– w przypadku uruchomienia czujki dymowej;
– w przypadku stwierdzenia, że ilość osób korzystających z domu jest większa niż liczba zadeklarowana i opłacona;
– w przypadku zakłócenia porządku publicznego – ciszy nocnej, w szczególności jeśli wywoła to interwencję Policji lub Straży Miejskiej.
18. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Najemcy i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu.

III. REGULAMIN OGRODU

1. Prosimy o przestrzeganie porządku panującego w ogrodzie
2. Zabrania się wchodzenia, wskakiwania, kąpieli w stawie, wrzucania jakichkolwiek przedmiotów w tym kamieni do stawu.
3. Zabrania się kategorycznie chodzenia po kamiennych skarpach w okól stawu i innych skarpach znajdujących się na działce.
4. Dzieci na terenie ogrodu mogą znajdować się pod opieką osoby dorosłej. Przechodzenie przez pomost nad stawem tylko w asekuracji osoby dorosłej.
5. Zakaz rozpalania ognisk w innych miejscach niż do tego przeznaczone tj. palenisko i grill ogrodowy oraz przenoszenie grilla na drewniane tarasy.
6. W ogrodzie znajduję się Gorąca Bania (Balia Ogrodowa). Rozpalenie w Bani dozwolone jest po ówczesnym napełnieniu jej wodą, wężem znajdującym się obok. Zakaz palenia w miejscu innym niż do tego przeznaczone tj. piec wewnętrzny. Nie wolno dotykać elementów
metalowych pieca. Należy kontrolować temperaturę wody w trakcie podgrzewania aby nie doszło do poparzenia w trakcie wchodzenia do Bani.

7. Na terenie Bacówki znajduje się basen zewnętrzny (czynny w miesiącach czerwiec – wrzesień),o głębokości 1.2m. Korzystać z niego mogą wyłącznie osoby potrafiące pływać. Dzieci w wieku do 12 lat mogą przebywać w okolicach basen lub w środku tylko pod opieką osoby dorosłej. Osobom korzystającym z Basenu zabrania się :
a) wchodzenia na teren Basenu w obuwiu innym aniżeli przeznaczonym do korzystania na terenie Basenu,
b) skakania do Basenu z brzegu lub innego miejsca,
c) niszczenia urządzeń i sprzętu Basenu, zaśmiecania i brudzenia Basenu oraz terenu wokół Basenu,
d) wnoszenia i/lub spożywania alkoholu/napojów alkoholowych w Basenie i na terenie Basenu,
e) wnoszenia do Basenu szkła, naczyń szklanych, ostrych przedmiotów i innych niebezpiecznych przedmiotów,
f) jedzenia i picia w Basenie,
g) siadania i opierania się na obrzeżu Basenu

IV REKLAMACJE

1. Wynajmujący ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Obsługa obiektu.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

4. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zarządcą Bukówki – Luksusowej Bacówki jest TGP FIRMA TRANSPORTOWA Grzegorz Pałka. os. Potok Janczurowski 35b Ochotnica Dolna 34-452, NIP: 944-217-45-17, REGON: 362219755.

2. Siedziba firmy – os. Potok Janczurowski 35b Ochotnica Dolna 34-452.

3. Miejsce obsługi klienta – os. Potok Janczurowski 35b Ochotnica Dolna 34-452, adres mailowy: kontakt@luksusowabacowka.pl telefon: +48 788390676

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, które każdorazowo wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmian i są przesyłane Rezerwującemu drogą korespondencji e-mailowej na adres wskazany w formularzu rezerwacyjnym.

6. Wszelkie spory pomiędzy Wynajmującym a Rezerwującym, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia rozstrzyga właściwy Sąd powszechny

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.